PROJECT

ระบบจองงานและเรียนต่อต่างประเทศครบจบในที่เดียว
ระบบชำระเงินออนไลน์
ระบบออกใบ Certificate หลังกลับมาจากโครงการเรียนต่อต่างประเทศ

ทางลูกค้าสามารถลดเอกสารจำนวนมาก

ทางลูกค้าสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินในระบบพร้อมทั้งสามารถส่งค่าใช้จ่ายผ่านระบบได้