PROJECT

ระบบจัดเก็บเอกสารการซื้อ -ขาย สินค้าโดยมีการยืนยันและยอมรับข้อตกลง
จัดเก็บหลักฐานยืนยันตัวตนด้วย E-Signature
สามารถออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

ทางลูกค้าสามารถลดจำนวนเอกสาร
ที่จะต้องใช้ในการซื้อ-ขาย

พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเอาไว้ในระบบและ
มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง
สามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบได้ทันที